สำนักจุฬาราชมนตรีเผยแนวทางปฏิบัติสำหรับผู้นับถือศาสนาอิสลามต่อการสวรรคตของ "ในหลวง"