เกษตรกร “เขาหินซ้อน” วิถีชีวิตพอเพียงสู่ความยั่งยืน (คลิบ)


โดย PPTV Online

เผยแพร่
การพัฒนาพื้นที่เขาหินซ้อน ที่จังหวัดฉะเชิงเทรา อันเนื่องมาจากพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ทรงวางแนวทางให้ประชาชนเรียนรู้การทำเกษตรทฤษฎีใหม่และพัฒนาที่ดินให้กลายเป็นพื้นที่การเกษตร จนทำให้เกษตรกรและชาวบ้านหลายคนมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

ผักและผลไม้ที่ปลอดสารพิษ จากผลผลิตของเกษตรกรบ้านเขาหินซ้อน ในอำเภอพนมสารคาม จังหวัดฉะเชิงเทรา  ด้วยการทำเกษตรทฤษฎีใหม่ตามแนวพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ซึ่งปลูกในพื้นที่บริเวณรอบตัวบ้านของนางปราณี สังอ่อนดี  ทำให้เขาเปลี่ยนอาชีพจากพนักงานออฟฟิศ จนกลายเป็นเกษตรกรที่เดินตามรอยพระราชดำริ โดยยึดหลักเศรษฐกิจพอเพียง และมีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นกว่าเดิม

พื้นที่ 6 ไร่ของนางปราณี ถูกจัดแบ่งออกเป็น 4 ส่วนตามหลักแนวคิดเกษตรทฤษฎีใหม่ ส่วนแรกไว้สำหรับแหล่งน้ำ ส่วนที่ 2 สำหรับปลูกข้าว ส่วนที่ 3 สำหรับปลูกพืชไร่ พืชผัก และไม้ยืนต้น ด้วยอัตราการแบ่งร้อยละ 30 เท่ากัน และพื้นที่ส่วนสุดท้ายเป็นที่อยู่อาศัย โรงเรียน และเลี้ยงสัตว์ ในอัตราร้อยละ 10 นี่คือจุดเด่นของแนวคิดเกษตรทฤษฏีใหม่ ที่ศูนย์ศึกษาการพัฒนาเขาหินซ้อนอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ได้ถ่ายทอดความรู้ให้กับประชาชน

เกษตรทฤษฎีใหม่นอกจากจะใช้ประโยชน์จากที่ดินอย่างเหมาะสมแล้ว ยังสอนให้เกษตรกรรวมพลังในรูปแบบชุมชนเข็มแข็ง ด้วยการรวมกลุ่มหรือสหกรณ์เพื่อให้สามารถจำหน่ายผลผลิตที่มากขึ้น พร้อมทั้งสร้างเครือข่ายให้เป็นศูนย์เรียนรู้ของชุมชน

ด้วยพระราชปณิธานอันแน่วแน่ในการบำบัดทุกข์บำรุงสุขแก่พสกนิกร ของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ด้านการศึกษา ทดลอง และวิจัย ปรับเปลี่ยนที่ดินอันเสื่อมโทรมของเขาหินซ้อน  จนกลายมาเป็นพื้นที่การเกษตร  เพื่อให้ชาวบ้านได้มีฐานะความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น และดำรงชีวิตแบบมีความสุขได้อย่างยั่งยืน

สุรลักษณ์ ตั้งรุจิวัฒนชัย ถ่ายภาพ

อัฟนัน อับดุลเลาะ PPTV รายงาน

TOP ประเด็นร้อน
วิดีโอยอดนิยม
เรื่องที่คุณอาจพลาด

วิดีโอยอดนิยม

ข่าวเด่นในรอบสัปดาห์

เพิ่ม PPTVHD36
ลงในหน้าจอหลักของคุณ