สมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์ ปราชญ์ธรรมผู้ทำสงฆ์ให้งดงาม (คลิป)


โดย PPTV Online

เผยแพร่
เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุยเดช วานนี้ (5 ธ.ค. 59 ) สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ทรงพระกรุณา โปรดเกล้าโปรดกระหม่อม พระราชทานสถาปนา เลื่อนตั้ง สมณศักดิ์พระสงฆ์ จำนวน 159 รูป โดยหนึ่งในพระเถระที่ได้รับการโปรดเกล้าฯ พระราชทานสถาปนาในระดับชั้นสมเด็จพระราชาคณะมีเพียงรูปเดียว คือ พระพรหมคุณาภรณ์ พระนักคิด นักเขียน ซึ่งได้รับการยกย่องว่าเป็นปราชญ์ทางพระพุทธศาสนา

โดยได้รับการสถาปนาเป็นสมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์ นับเป็นรูปที่ 18 แห่งกรุงรัตนโกสินทร์ และเป็นสมเด็จพระราชาคณะรูปสุดท้ายในรัชกาลที่ 9  นอกจากนี้ เจ้าประคุณสมเด็จฯ ยังได้รับการยกย่องให้เป็น “ตรีปิฎกาจารย์”  หมายถึง “อาจารย์ผู้รู้แตกฉานในพระไตรปิฏก” จากสถาบันนวนาลันทา ประเทศอินเดีย นับเป็นภิกษุชาวต่างชาติรูปที่ 2 ต่อจากพระถังซำจั๋งที่ได้รับเกียรติสูงสุดดังกล่าว  คุณูปการของเจ้าประคุณสมเด็จฯ ที่มีต่อพระพุทธศาสนาและสังคมไทยมากมายเหลือคณานับทั้งด้านการเผยแผ่และปกป้องสังฆมณฑล ตลอดจนชี้แนะแนวทางการดำรงชีวิตและพัฒนาประเทศตามหลักพระพุทธศาสนา

ผลงานหนังสือทางพระพุทธศาสนา พร้อมคุณวุฒิการศึกษา และรางวัลเชิดชูเกียรติมากมาย เป็นผลงานส่วนหนึ่งของสมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์ที่ถูกนำมาจัดแสดงไว้ใน ชาติภูมิสถาน ป.อ.ปยุตฺโต อำเภอศรีประจันต์ จังหวัดสุพรรณบุรี

ชาติภูมิสถานแห่งนี้เคยเป็นบ้านพักของเจ้าประคุณสมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์มาก่อนจึงมีการบอกเล่าประวัติความเป็นมาตั้งแต่เยาว์วัยก่อนจะดำเนินรอยตามพระธรรมคำสอนขององค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าในฐานะสงฆ์

สมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์ มีนามเดิมว่า ประยุทธ์ อารยางกูร เป็นบุตรคนที่ 5 ของครอบครัวพ่อค้าชาวไทยเชื้อสายจีนในอำเภอศรีประจันต์  บรรพชาเป็นสามเณรตั้งแต่อายุ 13 ปีที่วัดบ้านกร่างและเริ่มศึกษาพระปริยัติธรรม

2 ปี ต่อมาย้ายมาจำพรรษาที่วัดพระพิเรนทร์ วรจักร กรุงเทพมหานคร จนสำเร็จพระปริยัติธรรมชั้นสูงสุด นับเป็นสามเณร เปรียญธรรม 9 ประโยค รูปที่ 4 แห่งกรุงรัตนโกสินทร์ จึงได้รับพระราชทานพระบรมราชานุเคราะห์ให้อุปสมบทในฐานะนาคหลวง ณ พระอุโบสถ วัดพระศรีรัตนศาสดาราม มีนามฉายาว่า ปยุตฺโต หมายถึง ผู้เพียรประกอบแล้ว  

ตลอดเส้นทางจาริกทั้งในและต่างประเทศ เจ้าประคุณสมเด็จฯ มีธรรมกถา มากมายเหลือคณานับ แต่ที่ได้รับการยกย่องว่าเป็นเพชรน้ำเอกแห่งพระพุทธศาสนาจนได้รับรางวัลการศึกษาเพื่อสันติภาพจากองค์การการศึกษา วิทยาศาสตร์ และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติ หรือ ยูเนสโก และเหมาะสมกับสมณศักดิ์ สมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์ฯ นั่นก็คือหนังสือเรื่อง พุทธธรรม

ไม่เพียงแค่ความรู้ความสามารถด้านปริยัติธรรมเท่านั้น แต่ วัตรปฏิบัติตามพระธรรมวินัยของเจ้าประคุณสมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์ยังเป็นที่ประจักษ์ในแวดวงพระพุทธศาสนา การปฏิบัติตนอย่างเพียรระวังรักษาพระธรรมวินัยอย่างเคร่งครัด ยึดหลักความถูกต้อง แม่นยำตามพระไตรปิฎก เป็นวัตรปฏิบัติอันงดงาม เสมอต้นเสมอปลาย สมควรตามสมณสารูป

ตลอด 54 พรรษาใต้ร่มกาสาวพัสตร์ เจ้าประคุณสมเด็จฯ ได้รับพระราชทานเลื่อนและแต่งตั้งถวายสมณศักดิ์เรื่อยมาเป็นลำดับ ซึ่งเจ้าประคุณสมเด็จฯ เคยให้คติธรรมเรื่องนี้เอาไว้ว่า โลกต้องการคนดี ไม่ใช่เพื่อให้มารับรางวัล แต่เพื่อช่วยกันทำชีวิตและสังคมให้ดีขึ้น

ด้วยความรู้ด้านพระปริยัติธรรมและวัตรปฏิบัติดังกล่าว สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมสถาปนาเลื่อนอิสริยฐานันดร พระพรหมคุณาภรณ์ ขึ้นเป็นสมเด็จพระราชาคณะชั้นสุพรรณบัฏ ในราชทินนามที่สมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์ฯ (ป.อ.ปยุตฺโต) เพื่อยกย่องจริยวัตรอันงดงาม พระเถรานุเถระรูปนี้ ผู้เป็นเนื้อนาบุญแห่งบวรพระพุทธศาสนาสืบไป

 

 

 

PR - ตารางคะแนน-2_B PR - ตารางคะแนน-2_B
TOP ประเด็นร้อน
วิดีโอยอดนิยม
เรื่องที่คุณอาจพลาด

วิดีโอยอดนิยม

ข่าวเด่นในรอบสัปดาห์

เพิ่ม PPTVHD36
ลงในหน้าจอหลักของคุณ