เครื่องบินสินค้าตุรกีตกในคีร์กีซสถานตายอย่างน้อย 37