คลังแจ้งขั้นตอนลงทะเบียนผู้มีรายได้น้อยรอบ 2


โดย PPTV Online

เผยแพร่
ก.คลังเปิดขั้นตอนการลงทะเบียนเพื่อรับสวัสดิการของรัฐรอบ 2 ต้องกรอกแบบฟอร์มและเตรียมเอกสารที่ระบุให้ครบถ้วน เริ่มยื่นตั้งแต่วันที่ 3 เม.ย.-15 พ.ค. ผ่าน 3 แบงก์รัฐ คลังจังหวัดทั่วประเทศและสำนักงานทุกเขตของกรุงเทพมหานคร 

นายพรชัย ฐีระเวช รองผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง (สศค.) เปิดเผยว่า โครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐรอบใหม่ เปิดลงทะเบียนระหว่างวันที่ 3 เม.ย.-15 พ.ค. ผู้ลงทะเบียนสามารถขอแบบฟอร์มลงทะเบียนได้ที่ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) ธนาคารออมสินทุกสาขา ธนาคารกรุงไทย ทุกสาขา คลังจังหวัด  ทุกจังหวัด และสำนักงานเขตกรุงเทพมหานครทุกเขต รวมทั้งสิ้น 3,669 หน่วยรับลงทะเบียน ได้ทันที หรือสามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์มได้จากเว็บไซต์ของกระทรวงการคลัง www.mof.go.th, สศค. www.fpo.go.th, อีเปย์เม้นท์ www.epayment.go.th และเว็บไซต์ของหน่วยรับลงทะเบียนทั้ง 5 หน่วยงานดังกล่าว


ทั้งนี้ ผู้จะลงทะเบียนควรศึกษาแบบฟอร์มให้เข้าใจ และเตรียมเอกสารหลักฐานที่จำเป็นต้องใช้ในการกรอกแบบฟอร์มให้พร้อม เช่น บัตรประจำตัวประชาชนของตนเอง เลขบัตรประจำตัวประชาชนของบิดา มารดา  และบุตร สมุดทะเบียนบ้าน ทะเบียนผู้พิการ ทะเบียนเกษตรกร เลขที่บัญชีเงินฝาก นอกจากนี้ ต้องสำรวจว่าตนมีรายได้ เงินฝาก และหนี้สินเท่าใด หลังจากนั้น ให้กรอกแบบฟอร์มให้ครบถ้วน ชัดเจน และถูกต้องตามความเป็นจริง และผู้ลงทะเบียนควรตรวจสอบความถูกต้องก่อนลงนามรับรองความถูกต้องและยินยอมให้เปิดเผยและตรวจสอบ

สำหรับผู้ลงทะเบียนต้องไปลงทะเบียนด้วยตัวเอง โดยการยื่นแบบฟอร์มที่กรอกครบถ้วนถูกต้องแล้วพร้อมกับบัตรประจำตัวประชาชน และเอกสารอื่น ๆ ที่จำเป็น เพื่อยืนยันตัวตนและข้อมูลที่กรอกให้ทางราชการ ในกรณีผู้พิการและผู้สูงอายุที่ไม่สามารถเดินทางได้ ต้องมีใบมอบอำนาจมาแสดงในวันลงทะเบียน หลังจากนั้น เจ้าหน้าที่จะกรอกข้อมูลของผู้มาลงทะเบียนเข้าระบบ หลังจากลงทะเบียนเสร็จแล้ว ผู้ลงทะเบียนต้องรับเอกสารหลักฐาน (ส่วนท้ายของแบบฟอร์ม) กลับไป เพื่อเป็นหลักฐานยืนยันว่าการลงทะเบียนเสร็จสมบูรณ์

ขณะที่ หลักเกณฑ์ผู้มีสิทธิลงทะเบียน 1.ต้องมีสัญชาติไทย อายุตั้งแต่ 18 ปีขึ้นไปโดยต้องเกิดก่อนวันที่ 15 พ.ค.42, ต้องเป็นคนว่างงานหรือมีรายได้ในปี 59 ไม่เกิน 100,000  บาท, ต้องเป็นผู้ที่ไม่มีหรือมีทรัพย์สินทางการเงิน เช่น เงินฝากธนาคารสลากออมสิน  พันธบัตร และตราสารหนี้ รวมทั้งสิ้นไม่เกิน 100,000  บาท, ต้องไม่เป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์ในอสังหาริมทรัพย์ตามกฎหมายหรือถ้าเป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์ดังกล่าวต้องเข้าหลักเกณฑ์ที่กำหนด คือ กรณีที่อยู่อาศัยและสิ่งปลูกสร้าง (บ้านพร้อมที่ดิน) กรณีอยู่อย่างเดียวต้องเป็นบ้านหรือทาวน์เฮ้าส์พื้นที่ไม่เกิน 25 ตารางวา  กรณีเป็นที่อยู่อาศัยและใช้ประโยชน์ในที่ดิน เพื่อการเกษตรต้องมีพื้นที่ไม่เกิน 10 ไร่ หรือการอื่นที่ไม่ใช่การเกษตรต้องมีพื้นที่ไม่เกิน 1 ไร่ กรณีที่ดิน หากเพื่อการเกษตรต้องมีไม่เกิน 10 ไร่ หรือกรณีเพื่อการอื่นที่ไม่ใช่การเกษตรต้องไม่เกิน 1 ไร่
 

LiveScore-EURO2024 LiveScore-EURO2024
TOP ประเด็นร้อน
วิดีโอยอดนิยม
เรื่องที่คุณอาจพลาด

วิดีโอยอดนิยม

ข่าวเด่นในรอบสัปดาห์

ขณะนี้ มีรายการกำลังถ่ายทอดสด โปรแกรมฟุตบอล คุณสนใจหรือไม่?

อิตาลี

VS

แอลเบเนีย

เพิ่ม PPTVHD36
ลงในหน้าจอหลักของคุณ