พลิกปูม “โกตี๋” วุฒิพงษ์ กชธรรมคุณ แดง “ฮาร์ดคอร์”