"วันแรงงานไทย" วันแรงงานแห่งชาติ


โดย PPTV Online

เผยแพร่
ทุกวันที่ 1 พ.ค.ของทุกปี (May Day) ถือเป็นวันแรงงานแห่งชาติ ที่กำหนดให้ผู้ใช้แรงงานและมนุษย์เงินเดือน ที่เปรียบเป็นส่วนหนึ่งของเครื่องจักรในการขับเคลื่อนประเทศได้หยุดพักผ่อนและเฉลิมฉลองในวันสำคัญ

สำหรับประวัติความเป็นมาของวันแรงงาน เป็นวันหยุดประจำปีที่เฉลิมฉลองไปทั่วโลก ซึ่งเป็นผลมาจากการเคลื่อนไหวของสหภาพแรงงาน เพื่อที่จะฉลองผลงานทางเศรษฐกิจและสังคมของผู้ใช้แรงงาน เนื่องจากแรงงานมีความสำคัญต่อระบบเศรษฐกิจ ช่วยให้เกิดผลผลิตกับทุกสินค้าและกระบวนการ ทั้งยังมีผลกับความมั่นคงก้าวหน้า หรือความอ่อนแอทางเศรษฐกิจด้วย 

เพื่อเป็นการยกย่องและชี้ให้เห็นถึงความสำคัญของแรงงาน และทำให้เกิดการพัฒนาทั้งในคุณภาพ ความเป็นอยู่ ตลอดจนสิทธิอันชอบธรรมที่ผู้ใช้แรงงานสมควรจะได้รับการดูแลเอาใจใส่อย่างจริงจัง ทำให้รัฐบาลกำหนดให้วันที่ 1 พ.ค.ของทุกปีเป็น “วันแรงงานแห่งชาติ” ส่วนประเทศไทยเริ่มมีการจัดการบริหารแรงงานขึ้นใน พ.ศ.2475 เมื่อรัฐบาลได้ออกพระราชบัญญัติจัดหางานประจำท้องถิ่น พ.ศ.2475

วันแรงงานแห่งชาติของไทย ปัจจุบันการบริหารงานอยู่ในความรับผิดชอบของกระทรวงแรงงาน โดยมีหน้าที่จัดหางาน ช่วยเหลือนายจ้างให้ได้แรงงานที่มีคุณภาพในการทำงาน รวบรวมเผยแพร่ข่าวสารเกี่ยวกับการทำงาน ภาวะตลาดแรงงาน งานแนะแนวอาชีพ ส่งเสริมพัฒนาฝีมือให้แก่แรงงาน ตลอดจนจัดหาสวัสดิการต่าง ๆ และงานแรงงานสัมพันธ์ ทำการส่งเสริมและสร้างสัมพันธ์อันดีระหว่างนายจ้างกับลูกจ้าง เป็นต้น

ขณะที่โครงสร้างกําลังแรงงานไทย จากผลการสํารวจภาวะการทํางานของประชากร เดือน มี.ค.60 พบว่­า จํานวนผู้มีอายุตั้งแต่ 15 ปีขึ้นไปมีอยู่ 55.86 ล้านคน โดยเป็นผู้ที่อยู­ในกําลังแรงงานหรือผู้ที่พร้อมที่จะทํางาน 38.32 ล้านคน ซึ่งประกอบด้วย ผู้มีงานทํา 37.46 ล้านคน ผู้ว่­างงาน 496,000 คน และผู้ที่รอฤดูกาล 364,000 คน ส่­วนผู้ที่อยู่­นอกกําลังแรงงานหรือผู้ที่ไม่­พร้อมทํางาน มีอยู่ 17.54 ล้านคน ได้แก่­ แม่บ้าน นักเรียน และคนชรา เป็นต้น

ส่วนกิจกรรมวันแรงงาน 1 พ.ค.60 กระทรวงแรงงานได้จับมือ 15 สภาองค์การลูกจ้างและสหพันธ์แรงงานรัฐวิสาหกิจแห่งประเทศไทย จัดงานวันแรงงานแห่งชาติ ที่มี พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เป็นประธานเปิดงาน โดยจะมีการเคลื่อนริ้วขบวนจากสนามกีฬากองทัพบก พร้อมพิธีเปิด ณ ศูนย์เยาวชนกรุงเทพมหานคร (ไทย-ญี่ปุ่น) รวมทั้งกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน กระทรวงแรงงาน จะส่งเสริมพัฒนาและคุ้มครองสิทธิของลูกจ้างได้ดำเนินการปรับปรุงแก้ไขกฎหมายที่เกี่ยวข้องเพื่อให้ลูกจ้างได้รับสิทธิประโยชน์เพิ่มมากขึ้น

ถือเป็นหนึ่งวันสำคัญ ที่ทุกภาคส่วนต้องหันกลับมาดูแล ไม่ว่าจะเป็นภาครัฐ หรือภาคเอกชนที่เป็นผู้ประกอบการ ทั้งการมอบสวัสดิการ หรือการดูแล เพื่อให้แรงงานที่เป็นชิ้นส่วนสำคัญในการขับเคลื่อนประเทศ มีกำลังใจทำงานอย่างต่อเนื่อง

TOP ประเด็นร้อน
วิดีโอยอดนิยม
เรื่องที่คุณอาจพลาด

วิดีโอยอดนิยม

ข่าวเด่นในรอบสัปดาห์

เพิ่ม PPTVHD36
ลงในหน้าจอหลักของคุณ