ปปส.ประชุมร่วม 8 ประเทศ ควบคุมสารตั้งต้นผลิตยาเสพติด