สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เสด็จฯ ทรงบําเพ็ญพระราชกุศลครบ 1 ปี วันสวรรคต ในหลวง ร.9