ดูแตร์เตประกาศภารกิจปลดแอกเมืองมาราวีบรรลุผลสำเร็จ