งดงามอย่างประณีตศิลป์ “พระโกศจันทน์ ร.9” แล้วเสร็จ สมพระเกียรติ