ไทยติดอันดับ 6 ทิ้งขยะลงทะเลมากที่สุดในโลก ก.ทรัพยากรฯ หารือแก้ปัญหา