เชียงใหม่ส่อวิกฤต! หมอกควันปกคลุม ค่าฝุ่งละอองเสี่ยงเกินมาตรฐาน