สตง. เตรียมสอบโครงการวิจัยกองทัพ มีทหารรับประโยชน์ทับซ้อน