ขบวนจักรยาน “ผู้พิการทางสายตา” ปั่นไปไม่ทิ้งกันถึงเชียงดาวแล้ว