พบสิ่งปลูกสร้างเชื่อมโยง “เปรมชัย” สร้างขวางทางน้ำ กักน้ำสาธารณะไว้ใช้