คณะพูดคุยเพื่อสันติสุขฯ ตกลงกับกลุ่มผู้เห็นต่างจากรัฐ กำหนดพื้นที่ปลอดภัย