โรคพิษสุนัขบ้าระบาดทั่วภาคอีสาน และพบมีผู้เสียชีวิต