ร้อยเอ็ดยังไม่ปลอดภัย "โรคพิษสุนัขบ้า" หลังพบผู้เลี้ยงสุนัขไม่ทำตามคำแนะนำปศุสัตว์