หมอกควัน จ.ลำปาง ยังเกินมาตรฐานต่อเนื่องเป็นวันที่ 3