ธุรกิจรถโดยสารทยอยเลิกกิจการ หลังประสบปัญหาขาดทุนหนัก