บุรีรัมย์พบมีวัวตายเพิ่มในพื้นที่สีแดงโรคพิษสุนัขบ้า