ปศุสัตว์ชี้ คนใกล้ชิดแมวเสี่ยง "พิษสุนัขบ้า" มากกว่าสุนัข