ภาครัฐเร่งพัฒนาผู้ประกอบการท่องเที่ยว ปล่อยสินเชื่อดอกเบี้ยต่ำ 1% ต่อปี