ปศุสัตว์ประกาศเพิ่มเขตสวนหลวงเป็นพื้นที่เฝ้าระวังพิษสุนัขบ้า