อุทัยฯภัยแล้งคลี่คลาย แหล่งน้ำเริ่มมีน้ำกักเก็บ - อุตุฯชี้ฝนตกต่อเนื่องถึง 5 พ.ค.