ยุติใช้สิ่งปลูกสร้างเชิงดอยสุเทพเป็นบ้านพักศาล สร้างเสร็จประกาศเป็นเขตอุทยาน