ประชาชนแห่เก็บพันธุ์ข้าวพืชมงคล หลังเสร็จสิ้นพระราชพิธีจรดพระนังคัลแรกนาขวัญ