เมื่อ“ลิง”มีปัญหากับ “คน” จึงจำเป็นต้องมีนิคมของตนเอง