หวั่นธารลาวาภูเขาไฟฮาวายไหลลงทะเล สร้างหมอกควันพิษ