สำนักพระราชวังอังกฤษเผยแพร่ภาพถ่ายเป็นทางการจากวันเสกสมรส