ประชาพิจารณ์แก้ปัญหาลิงภูเก็ตครั้งที่1ชาวบ้านเห็นด้วยให้ “ย้าย-ทำหมัน”