ขนส่งยกระดับคุณภาพแท็กซี่ ดัน “TAXI VIP” ให้บริการ