ธ.ก.ส.จัดวงเงิน1,600 ล้านบาท หนุนเกษตรกรสร้างยุ้งฉาง