เบาะนั่งรถไฟชินคันเซ็นใช้ป้องกันตนเองจากเหตุร้ายได้