“พาวเวอร์เจล”สารอาหารเฉพาะกิจของ “คนใช้พลังงานมาก-อดอาหารเป็นเวลานาน”