“กรมส่งเสริมการเกษตร” พร้อมช่วยเหลือเกษตรกรจากอุทกภัย