“การบินไทย” ยกเลิกเที่ยวบินไป-กลับ กรุงเทพฯ-ฮ่องกง