ผู้มีรายได้น้อยแห่ลงทะเบียนจอง “บ้านคนไทยประชารัฐ” จ.เชียงราย