วัด-สถานสงเคราะห์ กังวลค่าขึ้นทะเบียนสุนัข-แมว หากบังคับใช้ใครจ่าย