“ห้ามตาย-ห้ามแพร่เชื้อ” ยะลาเข้มสถานการณ์ “โรคหัด”