เจ้าหน้าที่ ปปง.อ้างชื่อ “ประวิตร” เรียกรับสินบน ให้ออกจากราชการไว้ก่อน