ก.ท่องเที่ยว ชี้นักท่องเที่ยวจีนลดลง เพราะพิษจากสงครามการค้า