การบินไทย แจงเที่ยวบินกรุงเทพฯ - โอซากา ขัดข้องทางเทคนิค ทำดีเลย์ 9 ชม.