"ประจักษ์ชัย-อาม ชุติมา" ถอยคนละก้าว ร่างสัญญาใหม่ 9 ข้อ