“หยุดฆ่าคนทางอ้อม” ปรับจริง 5,000 บาท สูบบุหรี่ในระยะต่ำกว่า 5 เมตร จากเขตห้ามสูบ