“ปลัดท่องเที่ยว” ลาออก ไม่กระทบแผนกระตุ้นฟื้นฟูท่องเที่ยว