“โขน” คนขึ้นทะเบียนไม่ได้เป็นเจ้าของลิขสิทธิ์ แต่เป็นสมบัติมนุษยชาติ