โดนถ้วนหน้า เจ้าของ “โต๊ะจีน – ปี่พาทย์ – คณะโขน” ร้องพระโกงเงินค่าจ้าง