โรงพยาบาลเอกชน เตรียมเผยแพร่ค่ารักษาพยาบาลผ่านเว็บไซต์